เชียงใหม่ วัดปราสาท

สถานที่ท่องเที่ยว

พระนครศรีอยุธยา
ลำปาง
น่าน
ลำพูน
แพร่
สุโขทัย
กำแพงเพชร
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
เชียงใหม่
วัดปราสาท พระวิหารกู่มณฑปทรงปราสาท

วัดปราสาท เชียงใหม่

วัดปราสาท จ.เชียงใหม่

เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม สร้างด้วยฝีมือเชิงช่างชั้นสูง ตั้งอยู่ใกล้ๆกับวัดพระสิงห์ ปรากฏชื่อในหลักศิลาจารึกของวัดตะโปธาราม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2035 ในสมัย พญายอดเชียงราย ภายหลังพม่าปกครองเมืองเชียงใหม่ ได้มีการหล่อ พระเจ้าหมื่นทอง ในสมัย พระยาหลวงแสนคำ เมื่อปี พ.ศ. 2133 เพื่อประดิษฐานภายในวัด

ในสมัย เจ้าหลวงธรรมลังกา เมื่อปี พ.ศ. 2366 ได้มีการบูรณะบูรณะวัดปราสาท โดยโปรดฯ ให้ พระยาหลวงสามล้าน สร้างพระวิหารขึ้น ซึ่งเป็นพระวิหารที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

?

ศาสนสถานและปูชนียวัตุภายในวัดปราสาท ประกอบด้วย

พระวิหาร เป็นพระวิหารทรงล้านนายุคเก่า ที่ท้ายพระวิหารมีเป็นกู่มณฑปทรงปราสาทเชื่อมต่อกัน เป็นรูปแบบเก่าของการสร้างพระอุโบสถและพระวิหารซึ่งหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในปัจจุบันที่ ซึ่งหาชมได้ยากเหมือนอย่างเช่น พระอุโบสถ วัดพระสิงห์ หน้าบันพระวิหารประดับด้วยกระจกสีลวดลายที่วิจิตร บ่งบอกถึงฝีมือเชิงช่างชั้นสูง

ผนังภายในพระวิหารประดับลายคำเรื่องราวพุทธประวัติ ท้ายพระวิหารมีซุ้มโขงที่ต่อเชื่อมเข้าสู่กู่มณฑปทรงปราสาท ด้านบนประดับด้วยแผงพระพิมพ์ ซึ่งได้สูญหายไปเกือบทั้งสิ้น ภายในกู่มณฑปทรงปราสาท ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย เป็นประธาน

?

วัดปราสาท ตั้งอยู่ที่ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

แผนที่วัดปราสาท

?

พระวิหาร วัดประสาท

พระวิหาร สร้างในสมัย เจ้าหลวงธรรมลังกา เมื่อปี พ.ศ. 2366

?

หน้าบันพระวิหาร วัดปราสาท

หน้าบันพระวิหาร

?

นาคปูนปั้นเชิงบันได วัดปราสาท

นาคปูนปั้นเชิงบันได

?

ซุุ้มโขงภายในพระวิหาร วัดปราสาท

ซุุ้มโขงภายในพระวิหาร

?

พระประธานปางมารวิชัย ภายในกู่มณฑป

พระประธานปางมารวิชัย ภายในกู่มณฑป

?

กู่มณฑปทรงประสาท บริเวณท้ายพระวิหาร

กู่มณฑปทรงประสาท บริเวณท้ายพระวิหาร

?

พระอุโบสถ วัดปราสาท

พระอุโบสถ

 
 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม