สุโขทัย วัดอโสการาม

สถานที่ท่องเที่ยว

พระนครศรีอยุธยา
สุโขทัย
วัดอโสการาม

วัดอโสการาม สุโขทัย

วัดอโสการาม จ.สุโขทัย

หรือ วัดสลัดได เป็นวัดโบราณสมัยสุโขทัย ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ใกล้กับวัดโพรงเม่น เป็นวัดที่ค้นพบศิลาจารึกหลักที่ 93 (ศิลาจารึกวัดอโสการาม) โดยได้กล่าวถึง พระมหาเทพีศรีจุฬาลักษณ์ พระมเหสีของพระมหาธรรมราชาธิราช (โอรสพระมหาธรรมราชาลิไท) ได้สร้างวัดอโสการาม ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1942 โดยได้นำพระบรมธาตุที่ได้จากลังกา มาประดิษฐานไว้ภายในวัด เมื่อสร้างเสร็จได้นิมนต์สรภังคเถรมาเป็นเจ้าอาวาสวัด และได้สร้างวัดทักษิณาราม (วัดวิหารทอง) และวัดบูรพารามในคราวเดียวกัน

โบราณสถานภายในวัดอโสการาม ประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงดอกบัวตูม ที่ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยม ลดหลั่นห้าชั้นขึ้นไป ส่วนบนเป็นฐานหน้ากระดานยกสูง ประดับบัวลูกแก้วอกไก่ รองรับยอดเจดีย์ที่ทลายลงไป ด้านหน้าเจดีย์ประธานเป็นพระวิหาร ฐานก่อด้วยอิฐ เสานั้นก่อด้วยศิลาแลง นอกจากนี้ยังมี มณฑป เจดีย์ราย อยู่บริเวณข้างเคียง ภายนอกมีคูน้ำล้อมรอบเป็นอุทกสีมา

?

วัดอโสการาม ตั้งอยู่ที่ ถ.ทางหลวง 1272 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโชทัย จ.สุโขทัย

แผนที่วัดอโสการาม

 
 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม