สุโขทัย วัดอโสการาม

สถานที่ท่องเที่ยว

พระนครศรีอยุธยา
ลำปาง
น่าน
ลำพูน
แพร่
สุโขทัย
กำแพงเพชร
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
เชียงใหม่
สุรินทร์
วัดอโสการาม

วัดอโสการาม สุโขทัย

วัดอโสการาม จ.สุโขทัย

หรือ วัดสลัดได เป็นวัดโบราณสมัยสุโขทัย ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ใกล้กับวัดโพรงเม่น เป็นวัดที่ค้นพบศิลาจารึกหลักที่ 93 (ศิลาจารึกวัดอโสการาม) โดยได้กล่าวถึง พระมหาเทพีศรีจุฬาลักษณ์ พระมเหสีของพระมหาธรรมราชาธิราช (โอรสพระมหาธรรมราชาลิไท) ได้สร้างวัดอโสการาม ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1942 โดยได้นำพระบรมธาตุที่ได้จากลังกา มาประดิษฐานไว้ภายในวัด เมื่อสร้างเสร็จได้นิมนต์สรภังคเถรมาเป็นเจ้าอาวาสวัด และได้สร้างวัดทักษิณาราม (วัดวิหารทอง) และวัดบูรพารามในคราวเดียวกัน

โบราณสถานภายในวัดอโสการาม ประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงดอกบัวตูม ที่ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยม ลดหลั่นห้าชั้นขึ้นไป ส่วนบนเป็นฐานหน้ากระดานยกสูง ประดับบัวลูกแก้วอกไก่ รองรับยอดเจดีย์ที่ทลายลงไป ด้านหน้าเจดีย์ประธานเป็นพระวิหาร ฐานก่อด้วยอิฐ เสานั้นก่อด้วยศิลาแลง นอกจากนี้ยังมี มณฑป เจดีย์ราย อยู่บริเวณข้างเคียง ภายนอกมีคูน้ำล้อมรอบเป็นอุทกสีมา

?

วัดอโสการาม ตั้งอยู่ที่ ถ.ทางหลวง 1272 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโชทัย จ.สุโขทัย

แผนที่วัดอโสการาม

 
 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม