สุโขทัย วัดเชตุพน

สถานที่ท่องเที่ยว

สุโขทัย
วัดเชตุพน

วัดเชตุพน สุโขทัย

วัดเชตุพน Wat Chetupon จ.สุโขทัย

ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใด มีเพียง จารึกวัดสรศักดิ์ ซึ่งอยู่ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๐ (สุโขทัยตอนปลาย) ที่กล่าวถึงวัดเชตุพน ความว่าเมื่อครั้งสร้างวัดสรศักดิ์เสร็จสิ้นทางวัดได้นิมนต์พระจากวัดเชตุพนมาร่วมฉลองการสร้างวัด นอกจากนี้ยังพบหลักศิลาจารึกที่วัดเชตุพนซึ่งเป็นจารึกในปี พ.ศ.2057 กล่าวว่าเจ้าธรรมรังสีได้สร้างพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานภายในวัด

วัดเชตุพน เป็นวัดโบราณขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย รอบวัดมี อุทกสีมา (คูน้ำ) ล้อมรอบเพื่อแสดง เขตพุทธาวาส ซึ่งเป็นแบบแผนของวัดในอาณาจักรสุโขทัย

ศาสนสถานสำคัญที่ปรากฏอยู่ประกอบด้วย มณฑปจัตุรมุข ทรงสี่เหลี่ยม แต่ละด้านประดิษฐานด้วย พระพุทธรูปสี่อิริยาบท ซึ่งประกบด้วย อิริยาบถยืน เดิน (ลีลา) นั่ง นอน (ไสยาสน์) ส่วนแกนกลางมณฑปนี้ใช้รองรับโครงสร้างของหลังคา โดยมณฑปนี้ยังมีอยู่ที่วัดอื่นๆ อีกเช่น วัดพระพายหลวง และวัดพระสี่อิริยาบถ

ด้านหลังมณฑปจัตุรมุขมี เจดีย์ทรงวิมาน ย่อมุมไม้ยี่สิบ มีเสาก่อซ้อนกันเป็นหลังคา ที่ผนังมีลายเขียนเส้นสีดำลวดลายพรรณพฤกษา ล้อมรอบด้วย กำแพงแก้ว ซึ่งเป็นลูกกรงสร้างจากหินชนวน เป็นแท่งขนาดใหญ่และหนา มีการสกัดทำเป็นรูเดือยเพื่อรับซี่ลูกกรง

?

จุดสนใจภายในวัดเชตุพน ประกอบด้วย มณฑปจัตุรมุขพระสี่อิริยาบถ มณฑปย่อมุมไม้ยี่สิบ กำแพงแก้วหินชนวน

วัดเชตุพนตั้งอยู่ที่ ถนนทางหลวงชนบท สท. 4016 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แผนที่วัดเชตุพน

?

วัดเชตุพน อุทกสีมา

อุทกสีมา (คูน้ำ)

รอบวัดพระเชตุพน ล้อมรอบด้วย อุทกสีมา (คูน้ำ) เพื่อแสดงขอบเขตของวัดและเป็นการป้องกันน้ำท่วมภายในวัด

?

พระสี่อิริยาบท มณฑปจตุรมุข

มณฑปจัตุรมุข

มณฑปจัตุรมุขทรงสี่เหลี่ยม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่อิริยาบถ โดยด้านที่แสดงนี้ืคือ อิริยาบถยืน มณฑปนี้ยังทำหน้าที่ในการรับโครงสร้างของหลังคาอีกด้วย

?

พระสี่อิริยาบถ วัดเชตุพน

องค์พระิอิริยาบถเดิน (ลีลา)

ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าจัตรมุข เสาบริเวณมณฑปสร้างด้วยศิลาแลง

?

พระสี่อิริยาบท อิริยาบทนั่ง

องค์พระิอิริยาบถนั่ง

มีเพียงครึ่งองค์ ส่วนของปูนฉาบได้หลุดร่อนออกไป เหลือเพียงโครงสร้างหลักที่เป็นอิฐก่อขึ้นรูปเป็นองค์พระ

?

อิริยาบถนอน มณฑปจัตุรมุข

องค์พระอิริยาบถนอน (ไสยาสน์)

เหลือเพียงโครงสร้างอิฐที่ใช้ก่อเป็นองค์พระ

?

มณฑปย่อมุมไม้ยี่สิบ วัดเชตุพน

เจดีย์ทรงวิมาน (ทรงมณฑป)

ตั้งอยู่ด้านหลังมณฑปจัตรมุข เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้ยี่สิบ ก่อด้วยอิฐมอญซ้อนกันเป็นหลังคา ที่ผนังมีลายเขียนเส้นสีดำลวดลายพรรณพฤกษา

?

กำแพงแก้ว วัดเชตุพน

กำแพงแก้ว

ล้อมอยู่โดยรอบมณฑปจัตรมุข สร้างจากหินชนวนโกลนเป็นแ่ท่ง ทำเป็นลูกกรง ยึดต่อด้วยระบบเดือยแบบงานไม้ ด้านบนมีทับหลังแผ่นหินชนวนวางยึดลูกกรงอีกทีหนึ่ง

?

กำแพงแก้ว หินชนวน

ซุ้มทางเข้าด้านหลังมณฑป

สร้างด้วยหินชนวนเป็นแ่ท่งเสาขนาดใหญ่ ยึดอยู่ด้วยระบบเดือยเหมือนกำแพงแก้ว ด้านข้างเสาจะเห็นเป็นรูสำหรับวางลูกกรงของกำแพงแก้ว

?

ซุ้มทางเข้า วัดเชตุพน

ซุ้มทางเข้ามณฑปจัตุรมุข

สร้างด้วยหินชนวน ด้านข้างมีเสาเล็กค้ำลดหลั่นกันไป หัวเสายึดด้วยทับหลังหินชนวน