สุรินทร์ ปราสาทตาเมือนธม
ปราสาทตาเมือนธม

ปราสาทตาเมือนธม

ปราสาทตาเมือนธม จ.สุรินทร์

ปราสาทตาเมือนธม เป็นศาสนาสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ศิลปะขอมแบบบาปวน สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในในกลุ่มปราสาทตาเมือน อันประกอบไปด้วย ปราสาทตาเมือน ปราสาทตาเมือนโต๊ด และปราสาทตาเมือนธม

ปราสาทตาเมือนธม ตั้งอยู่บนเนินเขาโดยสร้างคร่อมโขดหินธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ในรูปของสยัมภูศิวลึงค์ (ลึงค์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ) อันเป็นที่สำหรับประกอบพิธีกรรม

โบราณสถานก่อด้วยหินทรายและศิลาแลง ประกอบด้วย

ปราสาทประธาน มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในประดิษฐานศิวลึงค์ เป็นปรธาน ภายนอกมีท่อโสมสูตร (ท่อระบายน้ำมนต์) ต่ออกไปยังระเบียงคด มีปราสาทบริวารก่อด้วยหินทรายสองหลัง และบรรณาลัย ก่อด้วยศิลาแลงสองหลัง

ภายนอกมีระเบียงคดล้อมรอบปราสาท มีโคปุระเป็นทางเข้าออก ข้างปราสาทมีสระน้ำสองแห่ง

?

ปราสาทตาเมือนธม ตั้งอยู่ที่ ถ.ทางหลวง 2407 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

?

ปราสาทประธาน ตาเมือนธม

ปราสาทประธาน ภายในปรธดิษฐานศิวลึงค์

?

มณฑป ปราสาทตาเมือนธม

มณฑปปราสาท

?

ทางเข้ามณฑป

ทางเข้ามณฑป

?

โคนนที

รูปสลักโคนนที พาหนะของพระศิวะ

?

ปราสาทตาเมือนธม

บริเวณด้านหลังปราสาทประธาน

?

ปราสาทบริวาร

ปราสาทบริวาร

?

บรรณาลัย

บรรณาลัย

?

ภายในระเบียงคด

ภายในระเบียงคด

?

ปราสาทตาเมือนธม

บันไดข้างปราสาทที่ทอดไปสู่เมืองพระนคร ซึ่งใกล้รอยต่อระหว่างไทยและกัมภูชา

 
 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม